• De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.qualitystairs.nl. welke domeinnaam gehouden wordt door Quality Stairs Repair B.V. en is ingeschreven onder nummer 65917197  bij de Kamer van Koophandel in Nederland. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
  • Gebruik website www.qualitystairs.nl De informatie zoals opgenomen op deze website  is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland en België. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in het gebruik van deze website of de op of via deze website verstrekte informatie. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze site verstrekte informatie, kan sells-stairs.  niet garanderen dat deze informatie volledig, actueel en/of juist is. Er kunnen derhalve geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. sells-stairs. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de volledigheid, actualiteit en juistheid van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. sells-stairs  aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor kosten en directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van sells-stairs sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
  • Informatie van derden De sites van derden waarnaar op deze website links zijn opgenomen, worden niet door sells-stairs gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. sells-stairs aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van gelinkte sites waarnaar op deze website verwezen wordt. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.
  • Intellectuele eigendomsrechten en gebruik website www.qualitystairs.nl Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. sells-stairs behoudt zich  de auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, zowel voor wat betreft het ontwerp en de illustraties, als voor wat betreft alle teksten, grafisch materiaal en logo’s. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van sells-stairs.
  • Wijzigingen Quality Stairs Repair B.V.  behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
  • Privacy Voor sells-stairs is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. sells-stairs verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van deze website, tenzij u ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door het invullen van het contactformulier of offerte formulier op deze websites. De informatie die u op deze website achterlaat gebruikt sells-stairs om persoonlijke profielen te creëren teneinde u op een adequate wijze te kunnen informeren over sells-stairs. respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan sells-stairs verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Uiteraard kunt u de door u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek laten verwijderen.
  • Cookie’s Op de websites van sells-stairs maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen: • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website; • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren; • het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken. De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstelingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert sells-stairs niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Wat is een cookie? Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Zowel wij als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Met behulp van cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de website de website nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als u cookies niet accepteert bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten. Cookie statement sells-stairs maakt gebruik van cookies voor de metingen van web statistieken. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Geen persoonsgegevens Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. De websites van sells-stairs kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Bezwaar Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor het gebruik van de websites Quality Stairs Repair B.V..Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website waarschuwingsdienst.nl.
  • Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland